Avtalsvillkor och Sekretesspolicy

Hej och välkommen till våra villkor för användning och vår sekretess policy! Detta är viktigt och påverkar dina lagliga rättigheter, så läs dem noggrant.

§ 1. Introduktion
Tack för att du valt HR4YOU (“HR4YOU”, “vi”, “oss”, “vår”). Genom att använda HR4YOU tjänsten/er, webbplatser, (tillsammans, “HR4YOU Service” eller “Tjänsten”), eller genom att köpa eller ta emot koder eller Limited Erbjudanden, ingår du ett bindande avtal (”licensen”, ”abonnemanget”, ”prenumerationen”, ”avtalstid”, ”teckningstid”). Ditt avtal med oss inkluderar dessa villkor för användning (“Villkor”) och vår Sekretesspolicy. Om du inte accepterar dessa villkor, så ska du inte använda Tjänsten.

För att kunna använda HR4YOU tjänsten måste du (a) från din arbetsgivare ha rätt att gå in ett bindande avtal med oss, och (b) garanterar också att varje registrering av information som du skickar till HR4YOU är sann, korrekt och fullständig.
Observera att man kan köpa olika tjänster med olika bindningstider med olika betalningssätt hos HR4YOU.

§ 2. Betalning

Teckningstid
Teckningstiden påbörjas samma dag som du registrerats som användare av tjänsten på HR4YOU. Din betalning till HR4YOU kommer förnyas automatiskt vid slutet av teckningstiden med samma avtalslängd som vid ingånget avtal, om du inte har avbokat din betalda prenumeration enligt gällande villkor före utgången av innevarande abonnemangsperiod.

Annullering

Annulleringen träder i kraft dagen efter den sista dagen i den aktuella teckningstiden. Men om du avbokar din betalning och/eller säger upp avtalet efter att ångerfristen är över (i förekommande fall), och/eller före utgången av teckningstiden kommer vi inte återbetala några abonnemangsavgifter som redan betalats till oss. Uppsägning måste ske senast 5 dagar innan den aktuella teckningstiden löper ut. Ångerrätt gäller endast när kunden köper tjänsten via internet. Vid köp av tjänsten via internet så har kunden rätt att inom 14 dagar från köptillfället ångra sitt köp genom att meddela HR4YOU. Tjänsten avslutas då och denne får tillbaka inbetalt belopp. Ångerrätten gäller under förutsättning att du som kund inte har loggat in i tjänsten eller på annat sätt börjat konsumera tjänsterna. Kunden kan ångra sitt köp via e-post till huvudkontoret på [email protected]

Helårsbetalning/månadsbetalning

Vid tecknande av helårsbetalad licens alt månadsvis betald licens, betalas avgiften i sin helhet vid tecknandet av tjänsten.

Betalning via Autodragning på betalkort

Autodragningen på betalkort är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens betalkort på initiativ av betalningsmottagaren. Betalning sker i samband med att man registrerat sig som kund och valt betalning via betalkort. Avisering av löpande dragningar/betalningar från registrerat kontokort enligt detta medgivande anses gjorda tillsvidare genom dessa villkor. Om betalkortet inte har teckning för det belopp som skall dras så stängs kunden av från tjänsten med omedelbar verka, Kunden (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet betalkort, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via autodragning. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke vilket medför att tjänsten i sin helhet avsluta genom att säga upp tjänsten på [email protected]

Faktura

Vid förekommande fall kan kunden välja att betala via faktura. Vid faktura betalning tillkommer en faktura en administrationsavgift på 29 kr per faktura. Vid försenad betalning förbehåller sig HR4YOU rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader. Om kunden blir avstängd p.g.a. att betalning inte erlagts i tid innebär detta inte att tjänsten fryses utan den löper som vanligt och förbrukas således. Vid utebliven betalning har HR4YOU rätt att stänga ute kunder från tjänsten.

§ 3. Prova på HR4YOU tjänsten

För vissa provanvändningar, kan HR4YOU kräva att du lämnar din betalningsinformation för att kunna starta prova på tiden. I slutet av dessa försök kan vi starta automatiskt att debitera dig för den produkten du testat och då första dagen efter utgången av prova på tiden. Då kan det förekomma en betalning på en återkommande månatlig basis eller per år eller med betalkort eller faktura. Genom att ge dina betalningsuppgifter i samband med registreringen, godkänner du detta betalningsförfarande. Om du inte vill fortsätta att använda tjänsten efter prova på tiden löpt ut måste du avsluta ditt prova på konto senast 5 dagar före provtiden gått ut. Det gör du på [email protected]

§ 4. Licens och uppdrag

Innehållet, servicen och tjänsterna som tillhandahålls hos HR4YOU tillhör HR4YOU, och vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att göra innehållet personlig, och anpassat för att endast användas internt på företaget som tecknat licens för HR4YOUs tjänster. Servicenivå och tillgång till ett innehåll baserat på den tjänst du har valt (“licensen”).
HR4YOU tjänst licensieras, säljs inte, till dig, och HR4YOU behåller äganderätten till alla kopior av HR4YOU program och dokument även efter eventuella installationer på dina enheter. HR4YOU kan överlåta detta avtal eller någon del av dem utan restriktioner. Du får inte överlåta dessa avtal eller någon del av dem eller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt denna licens, till någon tredje part. Alla HR4YOU varumärken, servicemärken, firmanamn, logotyper, domännamn och andra funktioner och dokument i tjänsten och på websidan är HR4YOUs egendom. Denna licens ger dig inte någon rätt att använda dessa för kommersiella eller icke-kommersiellt bruk.

Du förbinder dig att följa våra användare riktlinjer och inte använda HR4YOU Service (inklusive men inte begränsat till dess innehåll) på något sätt som inte uttryckligen tillåts av Villkoren.

§ 5. Tredjepartsapplikationer.

I vissa av HR4YOU tjänster erbjuder man tredjepartsapplikationer, information, webbplatser och tjänster att tillhandahålla produkter och tjänster till dig (“tredje part”). Din användning av dessa tredjepartsprogram är föremål för deras användningsvillkor. Du förstår och accepterar att HR4YOU inte är ansvarigt eller ersättningsskyldigt för beteendet, funktioner eller innehåll av någon tredje part program, service eller tjänst.

§ 6. Användare Riktlinjer

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, och du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert. Du förstår att du är ansvarig för all användning av ditt användarnamn och lösenord på tjänsten. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulen, eller om du tror att det har varit obehörig åtkomst till ditt konto från tredje part, vänligen meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord så snart som möjligt.
När du tecknar ett konto hos HR4YOU så uppger man också antalet användare av tjänsten. Varje användare debiteras enligt gällande prislista. HR4YOU äger rätt att undersöka ur många användare kunden har för tjänsten och ta betalt efter enligt gällande prislista. Varje användarlicens är privat och får endast brukas av den person som är registrerad användare i tjänsten. Innehållet i tjänsten, så som dokument etc. får inte visas upp eller delas ut, laddas ner för att användas när Licensen är avslutad. Innehållet i tjänsten får inte heller visas upp eller delas ut, laddas ner för att användas av icke registrerade användare av tjänsten under avtalstiden.

§ 7. Tekniska begränsningar och modifikationer

HR4YOU kommer att göra rimliga ansträngningar för att hålla HR4YOU service i drift. Men vissa tekniska svårigheter eller underhåll kan, från tid till annan, resultera i tillfälliga avbrott. HR4YOU förbehåller sig rätten periodiskt och när som helst, för att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner och finesser hos HR4YOU service, med eller utan förvarning, allt utan ansvar gentemot dig för eventuella avbrott, ändring eller upphörande av HR4YOU service eller någon funktion detta har. Du förstår och accepterar att HR4YOU har ingen skyldighet att upprätthålla, stödja, uppgradera eller uppdatera tjänsten, eller att förse alla eller några specifika innehåll via tjänsten.

§ 8. Ändringar i avtalen

Ibland kan vi utifrån vår bedömning, göra ändringar i HR4YOU Service och avtal. När vi gör ändringar i avtalen kommer vi att meddela dig via tjänsten. Genom att fortsätta att använda tjänsten efter det att dessa ändringar görs, uttrycker och bekräftar du att du accepterar ändringarna.
HR4YOU kan ändra priset för de betalda prenumerationerna från tid till annan, och kommer att meddela eventuella prisändringar till dig. Prisförändringar för betalda abonnemang träder i kraft i början av nästa teckningstid efter den dag då prisförändringen skett. Genom att fortsätta att använda HR4YOU tjänsten efter prisändringen träder i kraft, accepterar du det nya priset.

§ 9. Hela avtalet

Dessa avtal utgör alla de villkor överenskommits mellan dig och HR4YOU och ersätter alla tidigare avtal i förhållande till föremålet för dessa avtal, vare sig skriftlig eller muntlig. Eventuella ytterligare eller annorlunda villkor eller villkor i förhållande till föremålet för avtalen i all muntlig eller skriftlig kommunikation från dig till HR4YOU är ogiltiga. Du intygar att du inte har accepterat avtalen med stöd av muntlig eller skriftlig framställning som gjorts av HR4YOU som inte ingår i avtalen.

Observera emellertid att andra aspekter av din användning av HR4YOUtjänsten regleras av tilläggsavtal. Det kan exempelvis innefatta, tillgång till HR4YOU gemenskapen för kundsupport, tillgång till HR4YOU Service som en följd av ett presentkort eller gratis eller rabatterade försök. Du går med på särskilda villkor under dessa omständigheter som förtecknas i fullt här. Dessa villkor skall gälla endast med avseende på den del av Tjänsten som de avser, och skiljer sig från och kompletterar dessa avtal, men ersätter inte dessa avtal. I den mån det finns någon konflikt mellan dessa avtal och tilläggsavtalen, skall dessa avtal kontrollera, om inte annat föreskrivs i dessa villkor.

§ 10. Lagval, obligatorisk skiljedom och plats

Om inte annat krävs av en tvingande lag i en medlemsstat i Europeiska unionen eller någon annan jurisdiktion, är dessa avtal föremål för svensk lag, utan hänsyn till val eller konflikter. Vidare, du och HR4YOU samtycker till den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Sverige för att lösa eventuella tvister, krav eller tvist som uppkommer i samband med dessa avtal.

§ 11. Avtalstid och uppsägning

Dessa Villkor ska fortsätta att gälla för dig tills det sägs upp av dig eller HR4YOU. HR4YOU får stänga av din tillgång till HR4YOU tjänsten när som helst, även i händelse av din faktiska eller misstänkta obehörig användning av HR4YOU tjänsten eller bristande efterlevnad av villkoren. Om du eller HR4YOU säger upp avtalet, eller om HR4YOU avbryter din tillgång till HR4YOU tjänsten godkänner du att HR4YOU inte har något ansvar eller skyldighet till dig och HR4YOU kommer inte att återbetala de belopp som du redan har betalat, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Ditt HR4YOU konto avslutas genom att du kontaktar HR4YOU via mail på [email protected], eller via plats i portalen nämnt ”avsluta konto”.

§ 12. Garanti och ansvarsfrihet

Vi strävar efter att ge den bästa servicen vi kan, men du förstår och accepterar att HR4YOU tjänsten tillhandahålls i “befintligt skick”, utan uttryckliga eller underförstådda garantier eller villkor av något slag. Du använder HR4YOU service på egen risk. Friskrivningar rörande sajten, materialen och all programvara och alla produkter och tjänster som tillhandahålls av HR4YOU i anknytning till denna sajt i den utsträckning tillämplig lag tillåter. HR4YOU, dess ägare och respektive licensgivare friskriver sig uttryckligen från alla garantier, såväl uttryckliga som underförstådda eller lagstadgade, inklusive bland annat eventuella garantier beträffande tillfredställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål eller uteblivet intrång i immateriella rättigheter och eventuella garantier som uppstår ur handelskutym eller partsbruk. Utan hinder av något häri med motsatt innebörd, lämnar HR4YOU, dess ägare och deras respektive licensgivare inga garantier eller utfästelser beträffande korrekthet, fullständighet, funktion eller tillgänglighet beträffande sajten, materialen, informationen eller innehåll som läggs upp eller på annat vis tillgängliggörs via sajten. Varken HR4YOU, dess ägare eller några av deras respektive licensgivare utfäster, garanterar eller lovar att sajten kommer att vara säker och fri från avbrott eller fel. Användaren ansvarar till fullo för eventuella fel som kundens behöriga användare gör via sajten. Användaren är uttryckligen införstådd med att användning av sajten sker på användarens egen risk och att HR4YOU, dess ägare och respektive licensgivare inte skall ansvara för avstängning, avbrott i tjänsterna, förseningar eller fel på sajten. Detta avsnitt skall fortsätta att gälla efter detta avtals upphörande.

Ansvarsbegränsning
HR4YOU, dess ägare, deras licensgivare och deras respektive arbetsgivare, agenter, representanter, uppdragstagare, tjänstemän och aktieägare skall, i den utsträckning lagen tillåter, inte ansvara för några indirekta eller efterföljande skador eller omkostnader eller för skadestånd av straffande karaktär, särskilda skadestånd eller skadestånd som syftar till att statuera exempel (inklusive bland annat utebliven vinst, utebliven användning, informationsförlust, eller förlust rörande arbetsrättsliga tvister eller andra data, avbrott i affärsverksamhet eller kostnader för att införskaffa ersättningsprodukter) utom beträffande dödsfall eller personskada, som uppstår på grund av, eller i någon anknytning till sajten eller på grund av avbrott eller oförmåga att ansluta därtill, oavsett om sådant skadestånd grundas på avtal, skadeståndsgrundande handling, strikt ansvar, lag eller annorledes, och oavsett om sådana skador kund ha förutsetts eller ej, även om HR4YOU, dess ägare eller licensgivare hade meddelats om risken för sådana skador.

SEKRETESSPOLICY

I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer.

Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Personuppgiftslagen (1998:2004) anger att ingen registrering av personuppgifter får ske utan personens medgivande. När du registrerar dig som kund hos HR4YOU godkänner du att HR4YOU lagrar de upplysningar vi behöver för att kunna fullfölja din beställning.

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. För att lämna ut dessa uppgifter krävs enligt personuppgiftslagen, att du sänder in en undertecknad begäran till:
HR4YOU, Sveavägen 62, 5 tr, 111 34 Stockholm. Det är endast HR4YOU och HR4YOU:s återförsäljare som har tillgång till dina upplysningar och HR4YOU lämnar inte ut några upplysningar utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden.
Som kund hos oss kan du få e-post rörande ditt abonnemang, betalning eller annan kommunikation som rör ditt köp samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden från oss.
HR4YOU vill också kunna påminna dig om att förnya ditt abonnemang.

Cookies
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på nästan alla webbplatser för att ge besökarna tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande på sidan.

Vi använder oss av cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på vår sida, inloggning, om användaren lagt något i varukorgen osv. Accepterar man inte cookies i sin webbläsare så kommer mycket av funktionaliteten på sidorna inte att fungera. 

Vill du inte acceptera cookies kan du göra inställningar i din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpinställningar för mer information.